नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
इलाम


सबै डाउनलोड

Title Size Download
२०७२।१२।१५ देखि २०७२।१२।२९ सम्म फाराम पेश गर्नेको राहदानी आएको नामावली 317 KB Download
२०७२।१२।३० देखि २०७३।०१।१३ सम्म फाराम पेश गर्नेको राहदानी आएको नामावली 303 KB Download
२०७३।०१।१४ देखि २०७३।०१।३१ सम्म फाराम पेश गर्नेको राहदानी आएको नामावली 320 KB Download
२०७३।०२।०१ देखि २०७३।०२।१४ सम्म फाराम पेश गर्नेको राहदानी आएको नामावली 321 KB Download
२०७३।०२।१५ देखि २०७३।०२।३१ सम्म फाराम पेश गर्नेको राहदानी आएको नामावली 391 KB Download
२०७३।०२।३२ देखि २०७३।०३।१४ सम्म फाराम पेश गर्नेको राहदानी आएको नामावली 327 KB Download
२०७३।०३।१५ देखि २०७३।०३।३१ सम्म फाराम पेश गर्नेको राहदानी आएको नामावली 312 KB Download
२०७३।०४।०२ देखि २०७३।०४।१२ सम्म फाराम पेश गर्नेको राहदानी आएको नामावली 298 KB Download
२०७३।०४।१३ देखि २०७३।०४।३१ सम्म फाराम पेश गर्नेको राहदानी आएको नामावली 412 KB Download
२०७३।०४।३२ देखि २०७३।०५।१४ सम्म फाराम पेश गर्नेको राहदानी आएको नामावली 377 KB Download
२०७३।०५।१५ देखि २०७३।०५।३० सम्म फाराम पेश गर्नेको राहदानी आएको नामावली 365 KB Download
२०७३।०५।३० देखि २०७३।०६।१२ सम्म फाराम पेश गर्नेको राहदानी आएको नामावली 346 KB Download
मिति २०७३।०७।०२ गतेदेखि २०७३।०७।१० गतेसम्म फाराम पेश गर्नेहरुको MRP आएको नामावली 271 KB Download
२०७३।०७।११ देखि २०७३।०७।२६ सम्म फाराम पेश गर्नेको राहदानी आएको नामावली 327 KB Download
संघ संस्थाको विधानको नमुना 246 KB Download
२०७३।०७।२८ देखि २०७३।०८।१२ सम्म फाराम पेश गर्नेको राहदानी आएको नामावली 393 KB Download
२०७३।०८।१३ देखि २०७३।०८।३० सम्म फाराम पेश गर्नेको राहदानी आएको नामावली 446 KB Download
२०७३।०९।०१ देखि २०७३।०९।१४ सम्म फाराम पेश गर्नेको राहदानी आएको नामावली 393 KB Download
२०७३।०९।१७ देखि २०७३।०९।२८ सम्म फाराम पेश गर्नेको राहदानी आएको नामावली 340 KB Download
२०७२।०९।२९ देखि २०७२।१०।१४ सम्म फाराम पेश गर्नेको राहदानी आएको नामावली 403 KB Download
२०७२।१०।१५ देखि २०७२।१०।२७ सम्म फाराम पेश गर्नेको राहदानी आएको नामावली 329 KB Download
२०७३।१०।२८ देखि २०७३।११।१२ सम्म फाराम पेश गर्नेहरुको राहदानी आएको विवरण 338 KB Download
२०७३।११।१३ देखि २०७३।११।२७ सम्म फाराम पेश गर्नेको राहदानी आएको नामावली 337 KB Download
२०७३।११।३० देखि २०७३।१२।१६ सम्म फाराम पेश गर्नेको राहदानी आएको नामावली 353 KB Download
२०७३।१२।१७ देखि २०७३।१२।३१ सम्म फाराम पेश गर्नेको राहदानी आएको नामावली 307 KB Download
२०७४।०२।१५ देखि २०७४।०२।३० सम्म फाराम पेश गर्नेको राहदानी आएको नामावली 332 KB Download
२०७४।०२।३१ देखि २०७४।०३।१९ सम्म फाराम पेश गर्नेको राहदानी आएको नामावली 287 KB Download
द्वन्द्वको समयमा मृत्यु हुने व्यक्तिका नजिकका हकदारले राहत प्राप्त गरेको विवरण-२०७३-०७४ 230 KB Download
द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका नजिकका हकदारले राहत प्राप्त गरेको विवरण-२०७३-०७४ 119 KB Download
द्वन्द्वको समयमा आन्तरिक रुपमा विस्थापित व्यक्ति-परिवारले राहत प्राप्त गरेको विवरण 304 KB Download
राहदानीको बार्षिक विवरण २०७३-२०७४ 213 KB Download
२०७४।०३।२० देखि २०७४।०४।०१ सम्म फाराम पेश गर्नेको राहदानी आएको नामावली 310 KB Download
२०७४।०४।०२ देखि २०७४।०४।१२ सम्म फाराम पेश गर्नेको राहदानी आएको नामावली 538 KB Download
२०७४।०४।१३ देखि २०७४।०४।३२ सम्म फाराम पेश गर्नेको राहदानी आएको नामावली 579 KB Download
२०७४।०५।०१ देखि २०७४।०५।१५ सम्म फाराम पेश गर्नेको राहदानी आएको नामावली 579 KB Download
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय इलामको सूचना 1298 KB Download
२०७४।०६।०१ देखि २०७४।०६।२० सम्म फाराम पेश गर्नेको राहदानी आएको नामावली 221 KB Download
प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको लागि मतदान अधिकृत तथा सहायक मतदान अधिकृतहरुको नामावली 559 KB Download
निर्वाचन सम्बन्धी तालिमको कार्यतालिका 145 KB Download
२०७४।०७।१५ देखि २०७४।०७।३० सम्म फाराम पेश गर्नेको राहदानी आएको नामावली 313 KB Download
२०७४।०८।०१ देखि २०७४।०८।१४ सम्म फाराम पेश गर्नेको राहदानी आएको नामावली 255 KB Download
२०७४।०८।१५ देखि २०७४।०८।२८ सम्म फाराम पेश गर्नेको राहदानी आएको नामावली 243 KB Download
२०७४।०८।२९ देखि २०७४।०९।१४ सम्म फाराम पेश गर्नेको राहदानी आएको नामावली 366 KB Download
२०७४।०९।२९ देखि २०७४।१०।१५ सम्म फाराम पेश गर्नेको राहदानी आएको नामावली 417 KB Download
२०७४।१०।१७ देखि २०७४।१०।२९ सम्म फाराम पेश गर्नेको राहदानी आएको नामावली 459 KB Download
२०७४।११।१५ देखि २०७४।११।३० सम्म फाराम पेश गर्नेको राहदानी आएको नामावली 445 KB Download
२०७४ चैत ०१ गतेदेखि २०७४ चैत १४ सम्म फाराम पेश गर्ने व्यक्तिहरुको राहदानी बनी आएको नामावली 405 KB Download
२०७४-१२-१५ देखि २०७४-१२-२९ सम्म राहदानी फाराम पेश गर्नेहरूको राहदानी बनी आएको नामावली 312 KB Download
२०७४-१२-३० देखि २०७४-१-१३ सम्म राहदानी फाराम पेश गर्नेहरूको राहदानी बनी आएको नामावली 448 KB Download
२०७५-०२-१ देखि २०७५-०२-१५ सम्म राहदानी फाराम पेश गर्नेहरूको राहदानी बनी आएको नामावली 576 KB Download

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय