Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाम

इ‍‍‍‌.न.पा. ७, इलाम

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाम

इ‍‍‍‌.न.पा. ७, इलाम

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाम

ठेगाना : इ‍‍‍‌.न.पा. ७, इलाम

फोन नं : 027-520555, 027520125, 027-523988

फ्याक्स : 027-520188

इमेल : cdoilam@gmail.com, daoilam@moha.gov.np

Facebook : https://www.facebook.com/cdoilam

मातहतका कार्यालयहरु